Nabízené služby, GDPR

Psychologická péče a zásady ochrany osobních údajů.

 • Řešení obtížných životních situací a krizí, zpracování tíživého traumatu. 
 • Celkové uvolnění stresu a emočního napětí, podora pozitivního myšlení.
 • Terapeutická podpora při úzkostech, smutku a ztrátě radosti ze života. 
 • Řešení vztahových problémů.
 • Zpracování obtíží v oblasti sexuality.
 • Podpůrná terapie u psychosomatických obtížích 
 • Řešení obtíží příjmu potravy.
 • Sebepoznání, tvořivý rozvoj osobnosti a schopností
 • Citlivá poporodní péče o miminka, která prošla těžkými předporodními, nebo porodními komplikacemi (Alpha nursing). 
 • Psychologická péče zaměřená na řešní problémů malých dětí (opoziční vzdor, plačtivost, nespavost, enuréza, enkopréza, Aspergerův sy., sy. ADHD,...).
 • Terapeutická péče v období dospívání zaměřená na řešení psychických obtíží a krizí.
 • Psychologické doprovázení v době těžké nemoci a smrti, podpora a psychologická péče při zpracování smutku.  
 • Skupinová terapie pro děti, ženy, smíšené skupiny a páry.
 • Skupinové prožitkové workshopy.

     

Využívané terapeutické techniky a přístupy:  

rozhovor, přístupy vycházející z hlubinné psychoterapie se zaměřením na práci s tělem /bodyterapie a biorelease masáže/, arteterapie, katatymní imaginace, hypnóza, práce se sny, regresní terapie, relaxace, meditace.

Speciální péče o miminka - Alpha nursing. 

 

Ochrana osobních údajů - smluvní vztah (GDPR)

Podnikající fyzická osoba: Mgr. Diana Valečková

Tyto zásady se týkají zpracování osobních údajů, pokud vyplníte Souhlas s poskytnutím psychologické  péče, nebo přihlášku na některý z kurzů nebo jinou akci pořádanou výše uvedeným subjektem. Zásady jsou v souladu se směrnicí Evropské unie GDPR.

Kdo osobní údaje zpracovává

Tak zvaným správcem je podnikající fyzická osoba Mgr. DIANA VALEČKOVÁ, Vosmíkova 565 , 344 01 Domažlice, IČ: 87293013

Kontaktní údaje: Diana.Valeckova@seznam.cz., tel. 605 332 479

Jaké údaje a z jakého oprávnění zpracovávám:

Z důvodů plnění smlouvy o poskytnutí dané služby a z důvodu vedení účetnictví zpracovávám z titulu oprávněného zájmu správce následující osobní údaje, které mi sami předáte. Přitom za souhlas se zpracováním považuji to, že danou dobrovolnou položku v přihlášce vyplníte.

Na základě Vašeho dobrovolného souhlasu zpracovávám následující údaje:

jméno a příjmení, případně tituly, pokud je uvedete

jména dětí

adresa

datum narození

e-mailová adresa a telefon,

vzdělání a zaměstnání

anamnestické údaje

informace o tom, jaké máte obtíže a záměr psychologické péče, další odborná vyšetření a léčba, pokud je dobrovolně v přihlášce uvedete.

Na základě Vašeho dobrovolného souhlasu Vás také zařadím do adresáře, ve kterém jsou uvedeny Vaše jméno, příjmení, telefon a emailová adresa. Toto se týká pouze kurzů a žádost o souhlas je uvedena v takovém případě v přihlášce na kurz.

Uvedené osobní údaje zpracováváme po dobu 10 let od data ukončení psychologické péče  a pokud to zákony vyžadují, i po dobu delší (např. archivace účetnictví apod.). Údaje využíváme pro případné pokračování v psychologické péči a pro nabídky dalších, především skupinových kurzů, které jsou inzerovány na webu www.psycholog-diana.cz, jejž provozuji.

U údajů, které zpracováváme na základě Vaše dobrovolného souhlasu, můžete souhlas samozřejmě kdykoliv odvolat – v takovém případě zašlete, prosíme, svou žádost na Diana.Valeckova@seznam.cz.

 

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše osobní údaje chráním v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Přijala jsem a udržuji veškerá možná technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů. Výpočetní technika, kterou používám, je aktualizovaná a chráněna antivirovým programem. Přistup je vždy chráněn dostatečně silným heslem.

Předání osobních údajů třetím osobám, mlčenlivost

K vašim osobním údajům nemá nikdo jiný, kromě mne, přístup. Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokáži zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací pouze takových zpracovatelů, kteří umí data ochránit v souladu s požadavky zákona a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem: účetní firma, cloudové úložiště souborů (Disk Google), zajištění hromadné rozesílky e-mailů (platforma Smartemailing provozovaná společností Smartselling a.s.).

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme, že v takovém případě budeme při výběru na zpracovatele klást vysoké nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování v souladu se zákonem.

S Vaším výslovným souhlasem uvedeným v přihlášce či v e-mailu Vás zařadím do adresáře nabídky psychologických služeb, které pořádám. Udělení souhlasu je zcela dobrovolné. Souhlas můžete odvolat, ovšem pokud byl již adresář rozeslán, nemůžeme z technických důvodů zajistit, abyste byli vymazáni v kopiích, které jsou již u ostatních účastníků akce. Můžeme Vás pouze z adresáře vymazat a rozeslat jeho novou verzi.

Bez vašeho souhlasu nebudou Vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Předávání dat mimo Evropskou unii : veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu Diana.Valeckova@seznam.cz .

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránku se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup mne můžete kdykoli vyzvat k doložení, jaké Vaše osobní údaje zpracovávám a proč.

Pokud se u Vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování osobních údajů můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám Vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením ze zpravodaje o nových akcích omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost znamená, že pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě.

Právo na výmaz (být zapomenut) je Vaším dalším právem. V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. V některých případech jsem vázána zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů: Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu ráda, pokud mne nejprve budete o tomto podezření informovat, abychom mohla případné pochybení napravit.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018.

 

 

TOPlist Seo servis